TOC

Obchodné podmienky (ďalej len ako „podmienky“) tvoria právne záväznú dohodu medzi poskytovateľom a používateľom, uzatvorenú v zmysle ustanovení zákonných predpisov platných na území SR. Je preto dôležité, aby ste si všetky podmienky dôkladne prečítali.

Poskytovateľom internetových stránok modov.de je spoločnosť ITeON s.r.o., Němcovej 30, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 46 346 881, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 28508/V.

(ďalej ako „Poskytovateľ“)

Registráciou na stránkach MODOV Group používateľ pristupuje k uvedeným obchodným podmienkam.

I. Výklad pojmov

Poskytovateľ:

ITeON s.r.o.

Němcovej 30, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 46 346 881

DIČ: 2023351077

IČ DPH: 2023351077

zápis v Obchodnom registri okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 28508/V

e-mail: [email protected]

Používateľ: 

fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby sprístupnené poskytovateľom prostredníctvom stránok modov.de

II.

Právne vzťahy poskytovateľa a používateľa sú upravené predovšetkým týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Právne vzťahy sa spravujú slovenským právnym poriadkom, a to aj v prípade, že používateľ nie je občanom SR, nemá na území SR sídlo, bydlisko ako aj v prípade, že služba sa poskytuje mimo územia Slovenskej republiky.

Vzájomné spory sa poskytovateľ a používateľ zaväzujú riešiť prednostne v záujme vyriešenia sporu vzájomnou dohodou mimosúdnou cestou. V prípade, že sa napriek vynaloženiu obojstranného maximálneho úsilia o vyriešenie sporu nepodarí spor urovnať, je daná právomoc slovenských súdov k rozhodovaniu týchto sporov.

Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky poskytované služby, vrátane software, dokumentácie, databázy, zdrojového, ako aj strojového kódu sú výlučným vlastníctvom poskytovateľa a sú chránené v zmysle zákonných predpisov upravujúcich ochranu autorských práv, ako aj obchodného tajomstva. Používateľ sa zaväzuje, že nebude poskytované služby kopírovať, upravovať, zisťovať programový kód alebo iné kódy použité pri poskytovaných službách.

III.

Používateľ je pre účely využívania poskytovaných služieb povinný poskytnúť všetky požadované údaje, o ktorých prehlasuje, že sú pravdivé. V prípade, ak sa preukáže, že ním uvedené údaje nie sú pravdivé, znáša všetku škodu vzniknutú v súvislosti s uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov.

Pri registrácii je používateľ povinný uviesť prihlasovacie údaje, prostredníctvom ktorých mu bude umožnený vstup do jeho užívateľského účtu. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje prihlasovacie meno a heslo v bezpečí a nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek používanie svojho užívateľského účtu. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným používaním užívateľského účtu používateľa.

Používateľ je oprávnený využívať všetky služby dostupné na stránke. Používateľ berie na vedomie, že využívanie niektorých služieb podlieha predchádzajúcej úhrade. Rozsah, cena a ponuka služieb, ktoré podliehajú úhrade sa môže počas doby registrácie používateľa meniť. Je preto dôležité, aby si používateľ pred aktivovaním danej služby overil, či táto služba podlieha spoplatneniu. Spôsob úhrady a sprístupnenie týchto služieb sa riadia podmienkami podľa čl. IV týchto podmienok.

V prípade uverejnenia inzerátu, alebo sprístupnenia informácií prostredníctvom užívateľského účtu, zaväzuje sa používateľ uverejňovať pravdivé informácie. Používateľ je v rámci uverejnenia inzerátu alebo sprístupnenia informácií oprávnený uverejniť obrázok, text, hypertext alebo iné multimediálne prvky. V prípade použitia prvkov podliehajúcich autorskoprávnej ochrane je používateľ k nim tiež povinný zaobstarať súhlas príslušných majiteľov autorských práv s použitím a úpravou týchto vecí, ak nie je majiteľom týchto práv samotný používateľ.

Na poskytovateľa neprechádza autorské, vlastnícke ani iné práva k obsahu inzerátu alebo sprístupnených informácií používateľom. Používateľ zodpovedá za obsah ním uverejnených informácií.

Poskytovateľ je oprávnený zrušiť registráciu používateľa, ak (i) došlo k porušeniu týchto podmienok, (ii) jej obsah môže poškodiť dobré meno poskytovateľa alebo iných osôb, (iii) došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov, (iv) sa používateľ neprihlásil na svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov.

Používateľ je oprávnený uverejniť prostredníctvom webových stránok MODOV Group recenzie, zúčastňovať sa diskusií k jednotlivým recenziám a jednotlivým fóram. Berie na vedomie, že je povinný dodržiavať pravidlá podľa týchto podmienok. V prípade porušenia týchto pravidiel je poskytovateľ oprávnený zmazať príspevok a/alebo zrušiť registráciu.

Zakázané sú recenzie a príspevky:

(i) obhajujúce alebo podnecujúce násilie, rasizmus, politickú, občiansku, národnostnú, náboženskú a inú neznášanlivosť,  

(ii)  príspevky obsahujúce sexuálne motívy, obscénnosti alebo vulgarizmy (či už skryté alebo priame), ako aj príspevky vyvolávajúce verejné pohoršenie,

(iii) obsahujúce informácie, ktoré sú nepravdivé, polopravdivé, neúplné alebo také, ktorých pravdivosť si diskutujúci nemohol dostatočne overiť,

(iv) písané v cudzom mene,

(v) propagujúce komerčné produkty alebo súkromné firmy alebo zverejňovať odkazy na ich webové stránky, nad rámec zamerania webových stránok MODOV Group, prípadne obchádzajúce platenú inzerciu.

IV. Cena a platobné podmienky

Pri platených službách poskytovaných  poskytovateľom je cena za jednotlivé služby kalkulovaná podľa cenníka platného v deň objednania služby. Používateľ si je vedomý, že uhradená cena za poskytnutú službu platí len v čase úhrady ceny za túto službu. Pri jej ďalšej aktivácii môže byť táto cena iná. Poskytovateľ  si vyhradzuje právo na zmenu ceny. O aktivácii, úhrade a doby platnosti poskytovanej služby bude používateľ informovaný prostredníctvom kontaktných údajov uvedených pri registrácii.

Používateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi cenu za poskytované služby. Cena je splatná vopred a to vo výške a za podmienok uvedených pri jednotlivých službách.

V prípade využívania platenej služby je používateľ povinný poskytnúť poskytovateľovi všetky údaje potrebné k riadnemu vystaveniu účtovného dokladu, inak nesie zodpovednosť za všetku škodu, ktorú týmto konaním spôsobí.

Pre využívanie spoplatnenej služby je používateľ povinný zaslať požiadavku na využívanie danej služby prostredníctvom svojho užívateľského účtu. Po akceptácii požiadavky budú používateľovi zaslané platobné informácie, na základe ktorých je povinný vykonať úhradu za službu. Po pripísaní úhrady za službu na účet poskytovateľa bude používateľovi sprístupnená požadovaná služba a zaslaný účtovný doklad.

V. Reklama

V prípade záujmu o prenájom reklamnej plochy na stránke (banner) je potrebné kontaktovať poskytovateľa na kontaktných údajoch uvedených na stránke. Podmienky prenájmu reklamnej plochy budú dohodnuté individuálne s každým záujemcom.

Súčasťou reklamy umiestnenej na webových stránkach MODOV Group má používateľ možnosť si takto propagovaný tovar zakúpiť. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah, cenu, dostupnosť a pravdivosť informácií o propagovanom tovare. Za tieto informácie zodpovedá predávajúci propagovaného tovaru. V prípade záujmu o kúpu propagovaného tovaru bude používateľ presmerovaný priamo na e-shop predávajúceho propagovaného tovaru, s ktorým dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

Používateľ súhlasí so zasielaním nevyžiadanej reklamnej pošty zasielanou poskytovateľom prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu uvedenú pri registrácii. V prípade nesúhlasu so zasielaním nevyžiadanej reklamnej pošty môže používateľ svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to prostredníctvom emailu uvedenom pri kontaktných údajoch poskytovateľa.

VI. Obmedzenie zodpovednosti

Poskytovateľ poskytuje služby prostredníctvom stránok MODOV Group ako stoja a ležia bez záruk a podmienok. Poskytovateľ nezaručuje, že poskytované služby splnia špecifické požiadavky používateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené takýmto neoprávneným očakávaním používateľa. Používateľ je uzrozumený a súhlasí s tým, že využíva poskytované služby podľa vlastného uváženia a na vlastné riziko a je výhradne zodpovedný za všetku škodu vzniknutú v súvislosti s využívaním služieb poskytovaných používateľom. Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, následné alebo iné škody spojené s nemožnosťou využívania poskytovaných služieb.

Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že poskytované služby využívajú údaje a zariadenia tretích osôb a preto nemôže zaručiť neobmedzenú prevádzku poskytovaných služieb, ako aj aktuálnosť údajov uverejnených na www.mododv.sk.

Používateľ berie na vedomie, že informácie uvedené na stránke www.mododv.sk plnia informačné účely, nezakladajú právo, resp. povinnosť akejkoľvek zmluvnej strany uzatvoriť podľa nich zmluvu.

Používateľ berie na vedomie, že niektoré služby sú preberané (zdieľané) z iných stránok (facebook, twitter, YouTube, GoogleMaps, Picassa, kalkulačka PZP...) v rámci dostupných funkcií systému. Používateľ týmto berie na vedomie, že k preberaniu obsahu dochádza cez verejné rozhranie stránky, z ktorej k preberaniu obsahu dochádza. V prípade obmedzenia, zablokovania, alebo zmeny podmienok zdieľania obsahu iných stránok, poskytovateľ nezodpovedá za funkčnosť, zobrazovanie a používanie takto preberaného obsahu.

Poskytovateľ nezodpovedá za obsahovú časť inzercie a ani za jej gramatickú správnosť a ani za pravdivosť a aktuálnosť uvedených údajov.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné právne a ani iné vady tovaru uvedeného v inzercii a ani za plnenie príslušnej zmluvnej strany, ktorá je zaviazaná dodať alebo odobrať propagovaný tovar uvedený v inzercii.

Poskytovateľ nevykonáva svoju činnosť ako sprostredkovateľ, obchodný zástupca a/alebo splnomocnenec používateľov alebo inzerentov propagovaného tovaru.

VII. Ochrana osobných údajov

V súvislosti s využívaním poskytovaných služieb môže dôjsť k získaniu osobných údajov používateľa poskytovateľom.

Ak používateľ poskytne poskytovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”), tieto údaje budú využité len za účelom poskytnutia služieb sprístupnených stránkach MODOV Group, ako aj na účely účtovnej, právnej a inej agendy súvisiacej s poskytovanými službami. Používateľ dáva poskytovateľovi súhlas na sprístupnenie osobných údajov tretím osobám a to v rozsahu jemu poskytovaných právnych a účtovných služieb. Dňom zrušenia registrácie sa má za to, že používateľ súhlas na spracovanie osobných údajov odvolal, pričom prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi naložiť podľa ustanovení zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené v nevyhnutnom rozsahu tretím osobám.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje a IP používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy

Registráciou používateľ vyslovuje súhlas so spracúvaním, poskytnutím, sprístupnením a zverejnením svojich osobných za účelom poskytnutia služieb sprístupnených na stránkach MODOV Group, ako aj na účely účtovnej, právnej a inej agendy súvisiacej s poskytovanými službami údajov podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Súhlas so spracovaním, poskytnutím, sprístupnením a zverejnením údajov môže používateľ kedykoľvek odvolať a to písomnou formou zaslanou adresu poskytovateľa.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že on a ním oprávnené osoby budú s osobnými údajmi používateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, spracúvať a uchovávať osobné údaje uvedené v registrácii a vo všetkých dokumentoch len za účelom na to určeným a na skvalitnenie svojich služieb. Používateľ zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES/EÚ. Používateľ má právo písomne svoj súhlas odvolať a to formou listovej zásielky zaslanej na adresu poskytovateľa.

Poskytovateľ prehlasuje, že podnikol potrebné opatrenia, aby tieto údaje zabezpečil pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb. Nenesie však zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby získajú prístup k údajom jednotlivých užívateľov a/alebo k ich účtom a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám.

Používateľ berie na vedomie a súhlasí so zberom a spracovávaním údajov (mimo osobných údajov) zadaných používateľom prostredníctvom webových stránkach MODOV Group. Tieto údaje budú využívané pre štatistické účely pre zlepšenie poskytovaných služieb. Poskytovateľ je oprávnený používať tieto údaje podľa vlastného uváženia, voľne s nimi nakladať, ako aj poskytnúť tretím osobám, s čím používateľ súhlasí.

VIII. Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky, cenu a rozsah ním poskytovaných služieb. Zmena je platná a účinná a pre používateľa záväzná dňom jej oznámenia. Oznámením sa rozumie uverejnenie zmeny na stránkach MODOV Group. Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami podmienok.

Ak sa niektorá časť týchto Všeobecných obchodných podmienok považuje za neplatnú alebo nevymáhateľnú, vykladá sa spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnými zákonmi tak, aby čo najlepšie zodpovedala pôvodnému zámeru. Zvyšné časti zostávajú platné a účinné v plnom rozsahu.

Používateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že k riadnemu objednaniu tovaru z webovej stránky predávajúceho je potrebné pripojenie k sieti internet. Cena za pripojenie nie je zahrnutá v cene za poskytované služby, za jej výšku poskytovateľ nezodpovedá a je určená poskytovateľom pripojenia.

Používateľ registráciou potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a s týmto súhlasí.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 055/6220 781

fax č.: 055/ 6224 547

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 05.06.2022

V Košiciach dňa 05.06.2022